top of page
מאמרים נבחרים

חשבונית מעל 25,000 ש"ח

חשבונית מעל 25,000
חשבונית מעל 25 אלף

1. העקרונות העיקריים של מודל חשבוניות ישראל כוללים חובת קיום מספר הקצאה על כל חשבונית מס, המאפשר לניכוי מס התשומות בהתאם לתקרות שנקבעו בחוק. המערכת מטילה על הספק והלקוח אחריות להפקת חשבוניות תקינות ולקיום התקנים הנדרשים עבורן.

2. שנת 2024 אינה שנת פיילוט, אלא שנת תפעול מלא על כלל העוסקים. כל בקשה להקצאה בשנה זו תיענה אוטומטית בחיוב, מה שמאפשר תפעול רץ ואמין של המערכת.

3. ניתן לבקש מספר הקצאה על ידי תוכנת הנהלת החשבונות או דרך יישום ייעודי שפותח על ידי רשות המסים. בשנת 2024, כל בקשה תיענה אוטומטית בחיוב.

4. כל אדם שקיבל הרשאות יכול לבקש מספר הקצאה בשם העסק. הרשאה ניתנת לאחר רישום באזור האישי ומספר הקצאה יינתן לאחר בקשה תקינה.

5. לצורך כניסה ליישום ניתן להשתמש בכרטיס "חכם" או במערכת ההזדהות החדשה, אך לא בסיסמת מע"מ הרגילה. שימוש בכרטיס חכם יסייע בתהליך הרישום.

6. מספר ההקצאה שקיבל הספק יופיע על חשבונית המס תחת כותרת "מספר הקצאה", בנוסף למספר האסמכתא הרגיל. הלקוח יכול לוודא שמספר ההקצאה תואם למה שנרשם ביישום המיועד לוודאות מספר ההקצאה שנקבע על ידי מע"מ.

7. מספר ההקצאה רלוונטי רק עבור חשבוניות מס ואינו נדרש עבור חשבוניות עסקה או מסמכים אחרים. כאמור, המספר נדרש לכל מסמך הכולל ניכוי מס התשומות.

8. חשבונית עצמית אינה דורשת מספר הקצאה, אלא רק חשבוניות מס. במקרים מסוימים בעתיד, יהיה ניתן לבחור באפשרות של "היפוך חיוב" ולהעביר את חבות המע"מ ללקוח, אך גם במקרה זה יידרש מספר הקצאה על חשבונית המס של הספק.

9. אין צורך לבקש מספר הקצאה לזיכוי בכל מקרה, אך אם נדרש, יש להשתמש בו בכל רשות. פעולת ביטול לא ניתנת לביצוע לאחר הוצאת מספר ההקצאה ביישום האינטרנטי.

10. ניתן להגיש בקשה למספר הקצאה עד שנה לאחר תאריך החשבונית. הספק יעביר את מספר ההקצאה ללקוח על פי בחירתו - בדואר אלקטרוני, בטלפון, או דרך היישום המיועד. הלקוח יכול להשתמש במספר ההקצאה לפני קבלתו בחשבונית, אך זאת לא תאפשר לו הזדכות על מע"מ.

יש להזכיר שבמידה ונדרש לבטל חשבונית, אין אפשרות לבצע פעולת ביטול לאחר הוצאת מספר ההקצאה ביישום האינטרנטי.

11. חשבוניות מס המופקות בקופה רושמת נדרשות לכלול מספר הקצאה על פי סכום העסקה המצויין בחוק.

12. בתיק איחוד עוסקים, כל חברה חייבת לפנות למע"מ בנפרד על מנת לקבל מספר הקצאה. בעסקאות עם חברות "אחיות" באותו איחוד, נדרש מספר הקצאה על מנת לקזז את המע"מ, בין אם מדובר בקיזוז חלקי או מלא.

13. הסימולטור של הדוח המקוון למע"מ יבדוק גם את מספר ההקצאה בעסקאות ובתשומות, ויבצע התאמה לנתונים שנקלטו מדיווח הספקים בשע"ם. על מנת לבצע את הבדיקה, יש לבצע "שידור ללא קליטה".

14. פניות לקבלת מספר הקצאה עבור חשבונית שמונפקת לא עבור עוסק יתקבלו, אלא בכפוף לתקינות מספר הזיהוי של הלקוח, כגון מספר עמותה או מספר זהות. מכיוון שאין חובה על עוסק לכלול מספר הקצאה בחשבונית שמונפקת לא עבורו, אין עליהם לספק את המידע הזה.

15. מנהל החשבונות של הלקוח יוכל להזין את סוג התנועה ואת מספר ההקצאה שעל חשבונית הספק. נתוני הכותרת הנוספים בחשבונית ייקלטו בפקודת היומן, כולל תאריך החשבונית, סכום ההוצאה, סכום המע"מ, מספר האסמכתא ועוד. יש להתעדכן אצל יצרן התוכנה לגבי ההפעלה של יישום זה.

מאמרים חדשים
מאמרים
חפש לפי נושאים
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page