top of page
מאמרים נבחרים

איך ממלאים הצהרת הון?

איך ממלאים הצהרת הון?

המידע מובא מהאתר של מס הכנסה, נא לקרוא בעיון את הפרטים או פשוט לפנות אלינו :-)


מי צריך להגיש את הצהרת הון

עצמאים ושכירים שרשות המסים שלחה אליהם דרישה להצהרת הון.

מה צריכים לצרף להצהרת הון

כל המסמכים שעליהם מבוססת הצהרת הון, לפי הפירוט הבא:

  • אישורי יתרות, חשבוניות רכישה, צוואה על ירושה שהתקבלה, טופס פחת ואחרים.

  • מסמכים שלא קשורים לעסק, למשל: אישורי יתרות מבנקים וקופות גמל, פדיון של תכניות חיסכון ואחרים.

איך מגישים את הצהרת הון

ראשית, יש להדפיס את טופס הצהרת הון למלא את הפרטים בכתב יד ולחתום

יש להיכנס למערכת פניות הציבור (מפ"ל), למלא את הפרטים, לצרף את קובץ הצהרת ההון המלאה והחתומה כנדרש בצירוף המסמכים המאמתים ולהגישה באופן מקוון.

ניתן גם להגיש ידנית בדלפק מודיעין בכל משרד שומה.

שימו לב,

  • בהגשה ידנית למשרד השומה – יש להגיע עם שני העתקים (מקור שיוגש לפקיד השומה והעתק שיישאר בידי הנישומים) כדי לקבל אישור הגשה על גבי ההעתק.

  • את הצהרת ההון יש להגיש לרשות המסים - תוך 120 יום מזמן קבלת הדרישה.

  • את הצהרת ההון יש להגיש כשהיא מלאה, חתומה ומצורפים אליה כל המסמכים הנדרשים.

יודעים איך ממלאים הצהרת הון?

מאמרים חדשים
מאמרים
חפש לפי נושאים
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page